در حال حاضر آزمون «آزمون گزینش کارسوق اینترکارسولار» فعال نیست. خواهشمند است در بازه زمانی فعال بودن آزمون مراجعه نمایید..

زمان فعال شدن آزمون از تاریخ 1399/06/16 ساعت 22:00 تا تاریخ 1399/06/17 و ساعت 01:56 میباشد
ساعت اکنون
00:00:00